[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราส่วนและร้อยละ
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราส่วนและร้อยละ  [ เข้าชม 118 ]
  Post by : orawan2014
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด หรรษากับการหาร
  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุด หรรษากับการหาร ชื่อผู้ศึกษา : นางเอมอร พินิจสิงหปรีชา ปีที่ศึกษา : 2556  [ เข้าชม 76 ]
  Post by : amonpinit
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ  [ เข้าชม 86 ]
  Post by : vanitta
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  Best Practice \"คอมพิวเตอร์น่ารู้ สู่ยุค ICT\"
  Best Practice \"คอมพิวเตอร์น่ารู้ สู่ยุค ICT\"  [ เข้าชม 62 ]
  Post by : yawong055
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  [ เข้าชม 76 ]
  Post by : san101
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ทางภาษาที่เป็นกาลปัจจุบันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ทางภาษาที่เป็นกาล ปัจจุบัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วนิดา ภาคาเนตร ครูชำนาญการ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เข  [ เข้าชม 84 ]
  Post by : pakanet
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์  [ เข้าชม 56 ]
  Post by : napa101
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  Best practice \"คิดวิเคราะห์บ่มเพาะด้วยโยนิโส\"
  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียนสามารถฝึกได้หลายวิธี การฝึกให้นักเรียนคิดด้วยหลักโยนิโสมนสิการเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  [ เข้าชม 41 ]
  Post by : jutima
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง My Province กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง My Province กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 119 ]
  Post by : ram101
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วย My lifestyle
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วย My lifestyle ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ  [ เข้าชม 77 ]
  Post by : Crystal641034
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
  ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  [ เข้าชม 60 ]
  Post by : chang483
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.41  [ เข้าชม 61 ]
  Post by : 160148
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้การสอนดนตรีตามแบบคาร์ออร์ฟร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือ(STAD)
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 75 ]
  Post by : noiwil
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  บทคัดย่อ
  โลกสวยด้วยศิลปะ  [ เข้าชม 124 ]
  Post by : somrakhh23
   Rating :
  • Currently 2.09/5
  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดครอบครัวและตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
  บทเรียนสำเร็จรูป  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : p0npan
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้อง จองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  นิทานคำคล้อง  [ เข้าชม 87 ]
  Post by : onesone
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  [ เข้าชม 80 ]
  Post by : krusiwara
   Rating :
  • Currently 1.90/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิค TAI
  เรื่อง การใส่ใจกับบทบาททางเพศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 53 ]
  Post by : thirapong
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู
  รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8  [ เข้าชม 119 ]
  Post by : final12
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 409 ]
  Post by : surapat
  Commentล่าสุด : oranoot
   Rating :
  • Currently 3.59/5
  เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์  [ เข้าชม 93 ]
  Post by : supharnphong
   Rating :
  • Currently 2.14/5
  การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด คอมพิวเตอร์น่ารู้และ การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด คอมพิวเตอร์น่ารู้และ การจัดการสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 91 ]
  Post by : sunyit
   Rating :
  • Currently 1.86/5
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  เผยแพร่ผลงานวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  [ เข้าชม 1100 ]
  Post by : 10022524
   Rating :
  • Currently 2.09/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 อ33102 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Acting Out : Learning through Dramatization (Skit)
  งานวิจัย  [ เข้าชม 246 ]
  Post by : saner123
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 71 ]
  Post by : Chakrapan2557
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการประเมินผลโครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) ปีการศึกษา 2555
  การประเมินผลโครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : SBPHPHRA
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 44 ]
  Post by : sitanan25
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความจำเป็นในก  [ เข้าชม 56 ]
  Post by : SBPHPHRA
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 61 ]
  Post by : krusiriwan2577
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 56 ]
  Post by : sitanan25
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill
  การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill  [ เข้าชม 73 ]
  Post by : 10022524
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส โรงเรียนสทิงพระวิทยา
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส โรงเรียนสทิงพระวิทยา  [ เข้าชม 90 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Desktop Author ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 104 ]
  Post by : yaiteaw
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนด่านอุดมศึกษา ตามความต้องการมีส่วนร่วม ของชุมชน
  ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนด่านอุดมศึกษา ตามความต้องการมีส่วนร่วม ของชุมชน ผู้ศึกษา สุรธัณย์ ดวงกุลวรเสฏฐ์ ปี พ.ศ. 2556  [ เข้าชม 57 ]
  Post by : Surathun
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา ถนอมศรี บัวลอยลม ปีที่ศึกษา 2556  [ เข้าชม 96 ]
  Post by : krunom04
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
  ผู้รายงาน นายราชัน อาจวิชัย ปีที่รายงาน 2555  [ เข้าชม 50 ]
  Post by : kae13905
   Rating :
  • Currently 1.50/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/62 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |