[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  กระบวนการสู่ความสำเร็จ2รางวัลระดับชาติ
  กระบวนการสู่ความสำเร็จ2รางวัลระดับชาติ  [ เข้าชม 111 ]
  Post by : muangptn
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 292 ]
  Post by : kanyakhumdoung
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลที่เน้นทักษะการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลที่เน้นทักษะการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 219 ]
  Post by : krubannok
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลที่เน้นทักษะการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลที่เน้นทักษะการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 307 ]
  Post by : krubannok
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  รายงานการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน- วรรณคดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชื่อผลงาน รายงานการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน- วรรณคดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางพิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ  [ เข้าชม 284 ]
  Post by : lewpimrapat
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  เผยแพร่งานวิจัย
  งานวิจัย  [ เข้าชม 318 ]
  Post by : huangthaisong
   Rating :
  • Currently 1.88/5
  รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  [ เข้าชม 160 ]
  Post by : pook12
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  วิจัย
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  [ เข้าชม 357 ]
  Post by : jirayu
   Rating :
  • Currently 2.40/5
  ผลการใช้บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ผลการใช้บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 179 ]
  Post by : krutechno
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 277 ]
  Post by : charoengphot
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 278 ]
  Post by : charoengphot
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้น
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้น  [ เข้าชม 946 ]
  Post by : chooyim
  Commentล่าสุด : winthuwong
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  เผยแพร่ผลงาน
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 129 ]
  Post by : peak21
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกกับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 178 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.83/5
  การพัฒนาการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และพฤติกรรมครูสู่การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านบัวเชดโดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  การพัฒนาการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์  [ เข้าชม 119 ]
  Post by : pac7584
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 404 ]
  Post by : paradee6118
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่งานวิชาการ
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง อ.พล จ,ขอนแก่น  [ เข้าชม 219 ]
  Post by : kruking6551
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “ทัศนธาตุและการออกแบบในงาน ทัศนศิลป์” สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ21101 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “ทัศนธาตุและการออกแบบในงาน ทัศนศิลป์” สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ21101 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 421 ]
  Post by : khampanart
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์ในระบบ อินเตอร์เน็ต ชุด ชีวิตล้ำสมัยกับสังคมยุค ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์  [ เข้าชม 346 ]
  Post by : Pichetpengjun
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดประโยคเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดประโยคเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่  [ เข้าชม 964 ]
  Post by : kampanart1
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 227 ]
  Post by : ks3ks4
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โลกและการใช้ทรัพยากรธรณี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โลกและการใช้ทรัพยากรธรณี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนวัตกรรมนี้จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  [ เข้าชม 284 ]
  Post by : teeran73
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอนด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยหลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษ
  เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอนด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยหลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษ  [ เข้าชม 236 ]
  Post by : Somkaew
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดคำขวัญอำเภอสามชุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดคำขวัญอำเภอสามชุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 224 ]
  Post by : Somkaew
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  [ เข้าชม 256 ]
  Post by : watcharee123
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุด ความสัมพันธ์
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุด ความสัมพันธ์  [ เข้าชม 172 ]
  Post by : nucharee6654
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด รู้ตัวเรา ที่ม  [ เข้าชม 268 ]
  Post by : Krukarun007
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมาย
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - บทคัดย่อ  [ เข้าชม 301 ]
  Post by : pinpinn31
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมาย
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - บทคัดย่อ  [ เข้าชม 236 ]
  Post by : pinpinn31
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “วิถีไทยในอาเซียน” สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย
  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “วิถีไทยในอาเซียน” สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย  [ เข้าชม 300 ]
  Post by : virusnum
   Rating :
  • Currently 3.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)  [ เข้าชม 314 ]
  Post by : pimtan
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 307 ]
  Post by : nana1234
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  [ เข้าชม 262 ]
  Post by : kroojew
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  การผ่อนคลายความเครียดด้วยการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะและใช้ลูกประคบ
  โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3  [ เข้าชม 133 ]
  Post by : kodchaporn2557
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย โปรแกรม Ms.Word 2007
  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย โปรแกรม Ms.Word 2007 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  [ เข้าชม 201 ]
  Post by : najeebah
   Rating :
  • Currently 2.67/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ เข้าชม 140 ]
  Post by : coolnjoy
   Rating :
  • Currently 2.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/57 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |