[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 8 ]
  Post by : tv6000
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด หลักภาษาพัฒนาความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด หลักภาษาพัฒนาความคิด  [ เข้าชม 11 ]
  Post by : tv6000
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมหรรษา พาเพลิน
  ผลงานวิชาการสาขาปฐมวัย  [ เข้าชม 10 ]
  Post by : Krubewty
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL
  เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง เศษส่วน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : auwae123
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD
  ชื่อผู้รายงาน นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร  [ เข้าชม 10 ]
  Post by : ratreetia
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องไฟฟ้า เคมี 1 วิชาเคมี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมวิทยายน
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องไฟฟ้า เคมี 1 วิชาเคมี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมวิทยายน  [ เข้าชม 9 ]
  Post by : Krooping
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 12 ]
  Post by : kanoneam1
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยเทคนิค CIRC
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 30 ]
  Post by : thaniya
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา พ14101 ชุดสุขภาพและความปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 25 ]
  Post by : chilala
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  แบบฝึกการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  แบบฝึกการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 24 ]
  Post by : niti1234
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่ายร่วมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนา
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  [ เข้าชม 16 ]
  Post by : BubphaKongchan
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ทักษะชีวิตเรื่องเอดส์และเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
  รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ทักษะชีวิตเรื่องเอดส์และเพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  [ เข้าชม 19 ]
  Post by : jpornpen
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตอรีไลน์ ชั้นม.4 ภาษาไทย  [ เข้าชม 64 ]
  Post by : kaowtip
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ กมลนัทธ์
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  [ เข้าชม 189 ]
  Post by : kamolnutt
  Commentล่าสุด : ครูอริศรา
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อผู้รายงาน นางเกษราภรณ์ สนธิสัมพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  [ เข้าชม 28 ]
  Post by : krujaidee
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  บทคัดย่อ
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อการสอนซ่อมเสริมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อ่านไม่ได้ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  [ เข้าชม 20 ]
  Post by : 113579
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านประกอบ (E-book) เรื่อง ดนตรี-นาฏศิลป์ท้องถิ่นชัยภูมิบ้านเรา โดยใช้โปรแกรม Flip Album กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านประกอบ (E-book) เรื่อง ดนตรี-นาฏศิลป์ท้องถิ่นชัยภูมิบ้านเรา โดยใช้โปรแกรม Flip Album กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 25 ]
  Post by : kruluck
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านในวิถีชีวิตชาวอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  [ เข้าชม 10 ]
  Post by : kruluck
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ เข้าชม 28 ]
  Post by : chanadda54
   Rating :
  • Currently 4.00/5
  ผลการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากส่วนประกอบของต้นกล้วย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
  การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากส่วนประกอบของต้นกล้วย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  [ เข้าชม 78 ]
  Post by : banana1977
   Rating :
  • Currently 3.80/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เพลงประกอบ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เจตคติต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 อ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 22 ]
  Post by : ratrawee1234
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  เผยแพร่ผลงานนายสมพงษ์ สุทธวี ครูชำนาญการ โรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชุด Easy English  [ เข้าชม 13 ]
  Post by : aons111
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Read and Write สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : chilala
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Easy Read and Write สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 35 ]
  Post by : chilala
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ  [ เข้าชม 26 ]
  Post by : Kruroheeyoh
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) เรื่อง พืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นางสาวสมพิศ กองขุนชาญ ปีที่พิม  [ เข้าชม 62 ]
  Post by : sompis2557
   Rating :
  • Currently 4.67/5
  การวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
  การวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 268 ]
  Post by : krujulawadee
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมทักษะทางร่างกาย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย
  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมทักษะทางร่างกาย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 52 ]
  Post by : krujulawadee
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมทักษะทางร่างกาย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย
  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกมการละเล่นกลางแจ้ง เพื่อสร้างเสริมทักษะทางร่างกาย และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 190 ]
  Post by : krujulawadee
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนชวนสนุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 40 ]
  Post by : chilala
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนาชุกฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญโดยใช้ผังกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้รายงาน นางสาวสมศรี เพ็งน่วม  [ เข้าชม 46 ]
  Post by : kung12
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เรื่องโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  [ เข้าชม 73 ]
  Post by : jitlada08
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชุด พี่ปิ่นทองชวนน้องอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : krupompom
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  การศึกษาแนวทางการใช้กิจกรรมบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันในการสร้างเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียนโรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  [ เข้าชม 69 ]
  Post by : director2
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ สำนักงานเขต สายไหม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบ  [ เข้าชม 45 ]
  Post by : kung12
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตพิชิตการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 28 ]
  Post by : phutsavephit
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |