[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
  รายงานการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1  [ เข้าชม 6 ]
  Post by : chinjung
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  [ เข้าชม 16 ]
  Post by : teacher2014
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  ผลงานทางวิชาการ นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 12 ]
  Post by : 22072525
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 19 ]
  Post by : bjeim2520
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย (Project Approach)
  การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์  [ เข้าชม 11 ]
  Post by : phajaks
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  ผลการใช้ชุดแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : tanawannongkra
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
  ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม  [ เข้าชม 28 ]
  Post by : ole6477
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  “รถเข็นมหัศจรรย์” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศอบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  ผู้ใช้สื่อ นางจรรยา คำสะอาด  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : janya17
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Visit Yasothon กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 19 ]
  Post by : kor101
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 26 ]
  Post by : bjeim2520
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ผลของการใช้โปรแกรมกรออกกำลังกาย แบบฟูลบอดี้ เอ๊กเซอร์ไซส์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาวัดเพชรจริก ผู้วิจัย นายนิมณ ทองนอก ปีที่วิจัย 2555 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช
  ลของการใช้โปรแกรมกรออกกำลังกาย แบบฟูลบอดี้ เอ๊กเซอร์ไซส์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาวัดเพชรจริก  [ เข้าชม 11 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนารูปแบบการจัดโปรแกรมพลศึกษา ร่วมกันเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  การพัฒนารูปแบบการจัดโปรแกรมพลศึกษา ร่วมกันเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลของการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม ( TGT )
  เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ  [ เข้าชม 31 ]
  Post by : krufadlee
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  [ เข้าชม 17 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
  การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  [ เข้าชม 21 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน  [ เข้าชม 36 ]
  Post by : wallika
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  นางเสมา บุ้งทอง. 2556. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  นางเสมา บุ้งทอง. 2556. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 27 ]
  Post by : wittayakorn
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  [ เข้าชม 21 ]
  Post by : pitsanu5679
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 39 ]
  Post by : maxnumjutmin
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT
  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11  [ เข้าชม 33 ]
  Post by : kamrai
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการแต่งร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ กระบวนการเรียนแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 29 ]
  Post by : kamrai
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง 22201 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Desktop Author ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (คอมพิวเ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 31 ]
  Post by : kruwara007
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 36 ]
  Post by : kruwara007
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ความสามารถในการสอนของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  [ เข้าชม 37 ]
  Post by : tanidakhamsuwa
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “ประสานใจสายใยรัก” โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
  นายสถาพร ไทยกลาง  [ เข้าชม 40 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ ปรีชา จันดาหงษ์(2556 ),รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  [ เข้าชม 51 ]
  Post by : thefour
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด การจัดขันหมากมุสลิมบ้านทุ่งไหม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 46 ]
  Post by : yada130623
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWLH Plus RR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 65 ]
  Post by : kruann
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2555
  รายงานการประเมินโครงการฯ  [ เข้าชม 50 ]
  Post by : bigcom64
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  [ เข้าชม 71 ]
  Post by : wattanakamon
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English in Life กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 102 ]
  Post by : SununthaN
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหา ตามเทคนิคของโพลยา
  นายนิพนธ์ สาชัย โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น  [ เข้าชม 70 ]
  Post by : nicky5497
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  กวางน้อยผจญภัยในป่าลึกลับ ตอน ค้นหาปริศนา การบวก ลบ คูณ หารระคน โดย นางสาวพิมพ์ใจ ตนศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกสมอง สพป.สุรินทร์ เขต 2
  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง กวางน้อยผจญภัยในป่าลึกลับ ตอน ค้นหาปริศนา การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวพิมพ์ใจ ตนศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ  [ เข้าชม 60 ]
  Post by : nathapach2516
  Commentล่าสุด : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  [ เข้าชม 62 ]
  Post by : Prasit01
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (LT) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ  [ เข้าชม 58 ]
  Post by : panida2014
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณ  [ เข้าชม 66 ]
  Post by : panida2014
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |