ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวเราและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลสึกษา

เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ตัวเราและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลสึกษา พัฒนาโดย นางจิรัฎฐ์อร&nb ...

Read More »

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 20271 งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา ง 20271 งานปูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา    นายบุญเลิศ    ...

Read More »

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P ชุดที่ 5 เรื่อง Places สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 3P  ชุดที่ 5 เรื่อง Places สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดย ...

Read More »

การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง        การศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้           เรื่อง สา ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่องที่ศึกษา       รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์   &nbs ...

Read More »

แบบฝึกทักษะพัฒนา การอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์ นิทาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะพัฒนา การอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์ นิทาน โดย นางมยุรี  วรวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ผลงานวิชาการ  

Read More »

รายงานการใช้และพัฒนาชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ  รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่องที่ศึกษา       รายงานการใช้และพัฒนาชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง องค์กรธุรกิจ  รายวิชาการงานอาชีพ 6 รหัสวิชา ง 23102 ชั้นมัธยมศ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาโดย นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   วิชาชีววิทยา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่องวิจัย            :  การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสา ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @