เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

เอกสารประกอบการเรียน FOOD AND DRINK รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา เอกสารประกอบการเรียน FOOD AND DRINK รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนา ...

Read More »

ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาโดย ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา     นางวิลาวรรณ นาอินทร์ ปีที่ศึ ...

Read More »

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ  เอกสารประกอบการเรียน อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย เบญญาภา  แซ่เฮ้ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ค ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นางสาวรุ้งตะวัน จิตรีมิตร์ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ     ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมิตรภาพ 20

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา     & ...

Read More »

รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน        &n ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่องคลื่นกล ครูขวัญยืน ฤทธิ์แดง ตำแหน่งครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนร่มเกล ...

Read More »

แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา  กัลยา สนธิพงศ์ แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 การสร้างคำสมาส

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @