เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

มติ’กมว.’เคาะวิชาเอกน้อยกว่า2.50 สอบตั๋วครูไม่ได้

กมว.เห็นชอบทดสอบตั๋วครู 2 ด้านประสบการณ์-การปฎิบัติงาน สอบได้ 2 ครั้ง ผ่าน1 ด้านเก็บคะแนนได้ 3 ปี ส่วนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 เตรียมรับฟังความเห็นก่อน ...

Read More »

รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอน การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากง

ชื่อผลงาน         รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอน                            การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล ...

Read More »

รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอน การฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบากง

  ชื่อผลงาน                   รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอน                                       การฝึก 5 ขั้น เพ ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2561

ชื่อผลงาน     :      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน                                 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2561 ช ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

Read More »

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง         :  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวสุฐิยาพร  อุดใ ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น   สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน                  น ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับแบบฝึกทักษะ การพูดสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสนทนา เรื่อง Everyday English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับแบบฝึกทักษะ การพูดสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสนทนา เรื่อ ...

Read More »

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา นายณรงค์  คำกาหลง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญก ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @