เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน    :    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่  1 การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง                           ...

Read More »

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องสนุกคิดพิชิตเศษส่วน  เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเร ...

Read More »

ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพและเกมการศึกษา

ชื่อผลงาน         ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพและเกมการศึกษา ผู้ศึกษา           ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล  ๔ (ธนวิถี)  

เรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้                        วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

Read More »

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง             ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง                       รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โดยการจัดประสบการณ์ ตาม ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Model เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อ. เมือง จ.ยะลา

เรื่อง                      การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ ALSACA Modelเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3                     ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3          ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ...

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา สังคมศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา สังคมศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @