เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 1510 ...

Read More »

รายงานผลการใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการอ่าน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่องานศึกษา    :    รายงานผลการใช้หนังสือภาพคำพื้นฐานประกอบคำคล้องจอง เพื่อเตรียมความพร้อม     &nbs ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3Q3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3Q3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธี และประเพณีอีสาน วิชา สังคมศึกษา 3 รหัส ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธี      &nb ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Amazing! Thailand 4.0 ชุดที่ 6 Tuk Tuk in Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Amazing! Thailand 4.0 ชุดที่ 6 Tuk Tuk in Thailand กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ& ...

Read More »

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง         แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Around Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปี ...

Read More »

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถ   & ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

  ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      &n ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่องานศึกษา        :   รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม      &nb ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @