เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนชุดมาตราตัวสะกดพาสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา           ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อรายงาน         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรั ...

Read More »

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโล ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา      ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ

                                                 บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง        : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้า ...

Read More »

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ENGLISH IS ALL AROUND ME

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

Read More »

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32223 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read More »

มติ’กมว.’เคาะวิชาเอกน้อยกว่า2.50 สอบตั๋วครูไม่ได้

กมว.เห็นชอบทดสอบตั๋วครู 2 ด้านประสบการณ์-การปฎิบัติงาน สอบได้ 2 ครั้ง ผ่าน1 ด้านเก็บคะแนนได้ 3 ปี ส่วนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 เตรียมรับฟังความเห็นก่อน ...

Read More »

รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอน การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากง

ชื่อผลงาน         รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประกอบขั้นตอน                            การเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล ...

Read More »

รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอน การฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบากง

  ชื่อผลงาน                   รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษประกอบขั้นตอน                                       การฝึก 5 ขั้น เพ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @