เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Following in My Father’s Footsteps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  Following in My Father’s    &n ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาโดย ธีระวรรณ  ...

Read More »

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เล่มที่ 4& ...

Read More »

รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำ ในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างค ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ  ...

Read More »

แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เล่มที่ 6 คำยืมภาษาเขมร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เล่มที่  6  คำยืมภาษาเขมร  กลุ่มสาระกา ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำประกอบการสอนโดยใช้รูปแบบ การสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                          ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายสวัสดิ์  ภูดวงศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะ เรื่องถ้อยคำและสำนวน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๐๑๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะ เรื่องถ้อยคำและสำนวน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๐๑๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์  ...

Read More »

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน 2 เรื่องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน2       & ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @