เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2561

ชื่อผลงาน     :      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน                                 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2561 ช ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

Read More »

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง         :  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวสุฐิยาพร  อุดใ ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้น   สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน                  น ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับแบบฝึกทักษะ การพูดสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสนทนา เรื่อง Everyday English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับแบบฝึกทักษะ การพูดสนทนาด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสนทนา เรื่อ ...

Read More »

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา นายณรงค์  คำกาหลง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญก ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบกลุ่ม สืบสวนสอบสวน (G.I) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสา ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว

ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศา ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง”

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @