เผยแพร่ผลงานวิชาการ VIP

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด ชมนาฏศิลป์ถิ่นอรัญสายสัมพันธ์ชน 5 ชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ...

Read More »

แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะชุดชนิดหน้าที่และการใช้คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางประภาพิม   จันทร์เขียว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรีย ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบธรรมชาติร่วมกับเล่นปน เรียน  เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางว ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active  Learning) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project – Based – Learning) เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการทำงานร่วมกัน วิชาประวัติศาสตร์สากล 1 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active  Learning)     ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project – Based – Lea ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด วิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด วิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาสั ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์)

ชื่อเรื่อง                 รายงานการประเมินโครงการ  ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์) ผู้ ...

Read More »

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาโดย นางสาวสายใจ สิงห์สนิท ต ...

Read More »

รายงานการพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานร้อยมาลัยดอกไม้สด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานร้อยมาลัย ดอกไม้สด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมั ...

Read More »

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...

Read More »

การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร 5E เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน

ชื่อวิจัย           การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร 5E เรื่อง มาตราตัวสะกด                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @