ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางวชิราภรณ์  พิมพ์ศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกลาด สำนักงานเ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนอ่านแบบ Q2RD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนอ่านแบบ Q2RD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางสาวกนกกร  สุวรรณไตรย์ ตำแหน่งครู วิท ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารรอบตัว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารรอบตัว   จัดทำโดย จ่าสิบตำรวจถาวร นุ้ยเกลี้ยง ต ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาเคมี 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รายวิชาเคมี 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาโดย ค ...

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย เข้าใจภัยใกล้ตัว

ชื่องานที่ศึกษา      การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    &n ...

Read More »

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องพันธุกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องพันธุกรรม   & ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ ตำแหน่ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDLเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDLเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น รายวิชา ค32102 คณิตศาสตร์พื้ ...

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย เข้าใจภัยใกล้ตัว

ชื่องานที่ศึกษา        การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       ...

Read More »

แบบฝึกทักษะ เรื่องการประยุกต์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก

แบบฝึกทักษะ เรื่องการประยุกต์ 1  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก พัฒนาโดย นางดลยา พงค์พันธ์เผดิมชัย ตำแหน่งครู วิทย ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @