Monthly Archives: มิถุนายน 2017

แบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้า ...

Read More »

การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)

การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ชื่อผู้ประเมิน นางสาวพัชนี   ขรรค์วิ ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่องสมบัติธาตุและสารประกอบ

รายงานผลการพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่องสมบัติธาตุและสารประกอบ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา นางสาวพรเพชร พานทอง  ...

Read More »

การคูณ จำนวนไม่เกินสองหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลงานวิชาการ การคูณ จำนวนไม่เกินสองหลัก  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผลงาน นางสาวนริศรา  ตรีผลพันธุ์ ครูโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ท ...

Read More »

แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุม ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Check in now! รหัสวิชา อ32101รายวิช ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้เทคนิค TAI

  ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู็ เรื่องอะตอมและตารางธาตุ

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ ฉบับเต็มที่นี่    

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้

เผยแพร่ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ ของชั้นประถม ...

Read More »

ชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย  ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @