Monthly Archives: ธันวาคม 2017

แบบฝึกทักษะ เรื่อง เซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะ เรื่อง เซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     นางวิโยภา ไชยมงคล ตําแหน่ง ครูชํานาญการ โรงเรียนแม่จริม อําเภอแม่จ ...

Read More »

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง กำเนิดเอกภพ โดย นายเดชปาณะธรรศ  ดีท ...

Read More »

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” คำขวัญวันเด็กปี 2561

ายกฯมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" วันที่ 22 ธ.ค.60 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิก ...

Read More »

ศธ.ปราบผี MOE net ยกเครื่องเน็ตโรงเรียน

หมอธี เผยรัฐบาลเตรียมวางรากฐานอินเตอร์เน็ต 4.0 จัดงบฯ ให้ผอ.สถานศึกษาเลือกใช้เครือข่ายที่ดีที่สุด เพื่อรองรับการเรียนรู้ของนักเรียน วันที่ 20 พ.ย.60 น ...

Read More »

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 31102 เรื่องความเป็นมาของชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 31102       &n ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมีรายวิชาเคมี 1รหัสวิชา ว31221

ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพันธะเคมี  รายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา ว31221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ...

Read More »

เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัส 2201-2101

เผยแพร่เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัส 2201-2101 นางอรวรรณ  สิทธิสาร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @