Monthly Archives: มกราคม 2018

ผลการใช้ชุดแบบฝึกให้น้องเก่ง เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                  บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง     ผลการใช้ชุดแบ ...

Read More »

ชุดการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา  ชุดการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสมใจ  ยิ้มเพ็ง ครูชำนาญการ โรงเรียน ...

Read More »

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5(วัดป่าจิตตสามัคคี)สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5  (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักกา ...

Read More »

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

ชื่อเรื่อง             กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจ ...

Read More »

ชุดฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ “ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โร ...

Read More »

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” คำขวัญวันครู 2561

นายกฯ มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" คุรุสภามุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพ วันที่ 27 ธ.ค. ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการแยกสาร

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและการแยกสาร  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 2 ผู้พ ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32244 ชีววิทยา 4 เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32244 ชีววิทยา 4 เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวปิยวรร ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @