Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

ชื่อเรื่อง        ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำ     &n ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ทางการศึกษา ประเภท นวัตกรรม ชื่อผลงาน  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ผู้พัฒ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้บูรณาการ       & ...

Read More »

การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้พัฒนา ครูศิริวรรณ   ฟักป้อม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญก ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 33206        ...

Read More »

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน           ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning โดยใช้รูปแบบ ADDIE Model รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้พัฒนา นางไพเราะ   ...

Read More »

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมและวันสำคัญ             ทางพระพุ ...

Read More »

ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานศึกษา  :   ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์         & ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

ชื่อรายงาน   :    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น       &n ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @