Monthly Archives: มีนาคม 2018

สทศ.เผยโอเน็ตม.3 ‘คณิต-วิทย์’ร่วง ประกาศผล’โอเน็ตม.6-9วิชาสามัญ-GAT/PAT’เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ...

Read More »

ครูคืนถิ่น!! สกอ.เปิดรับ 21 มี.ค.จบแล้วบรรจุ ขรก.ทันที 4 พันกว่าตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รา ...

Read More »

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาโดย นางนันทกานต์  บุรพชนก ตำแหน่งครู วิทยฐาน ...

Read More »

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้   วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำห ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง  :   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบ     ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้าง ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทับวัง โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL

ชื่องานวิจัย        การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ       &n ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง              :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

                          ...

Read More »

ชุดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค23201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานวิชาการ เรื่อง  ชุดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค23201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาโดย นางสาวสุภาษิต  ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @