Monthly Archives: เมษายน 2018

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กิจกรรมหมวกความคิดหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                       &n ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน พะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา

  ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

Read More »

ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม รายวิชาการศึกษาค้นคว้าห้องสมุด รหัสวิชา ท30207เรื่องการเลือกอ่านหนังสืออย่างสร้างสรรค์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม รายวิชาการศึกษาค้นคว้าห้องสมุด รหัสวิชา ท30207 เรื่องการเลือกอ่านหนังสืออย่างสร้างสรรค์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒน ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข  & ...

Read More »

เอกสารประกอบการเรียน FOOD AND DRINK รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา เอกสารประกอบการเรียน FOOD AND DRINK รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนา ...

Read More »

ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31201 เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาโดย ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา     นางวิลาวรรณ นาอินทร์ ปีที่ศึ ...

Read More »

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ  เอกสารประกอบการเรียน อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย เบญญาภา  แซ่เฮ้ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ค ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบและการเปลี่ยนแปลง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นางสาวรุ้งตะวัน จิตรีมิตร์ ...

Read More »

ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลยปีการศึกษา 2560

ข้อสอบ O-NET 2560 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพัน ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @