Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวณิชาภัทร  ขำพล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเร ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะ ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว32203 เรื่องคลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะ       ...

Read More »

ชุดการสอน พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอน พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Following in My Father’s Footsteps กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  Following in My Father’s    &n ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Trang the Unseen City กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาโดย ธีระวรรณ  ...

Read More »

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เล่มที่ 4& ...

Read More »

รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างคำ ในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะชวนคิดประดิษฐ์คำ เรื่องการสร้างค ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองผือ  ...

Read More »

แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เล่มที่ 6 คำยืมภาษาเขมร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย  เรื่อง  คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เล่มที่  6  คำยืมภาษาเขมร  กลุ่มสาระกา ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ วิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว31222 หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณ วิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว31222 หน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @