Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำประกอบการสอนโดยใช้รูปแบบ การสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                          ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายสวัสดิ์  ภูดวงศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะ เรื่องถ้อยคำและสำนวน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๐๑๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะ เรื่องถ้อยคำและสำนวน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๓๐๑๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์  ...

Read More »

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน 2 เรื่องข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา ICT พื้นฐาน2       & ...

Read More »

ผลงานวิชาการ ชุดการสอนเรื่อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ

ผลงานวิชาการ  ชุดการสอนเรื่อง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ นายวิระ   แก้วโสภาค ตำแหน่งครู วิทฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนราช ...

Read More »

ชุดการสอน เรื่อง สิ่งมีชีวิตดำรงพันธุ์อย่างไร โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางบุญสิริ  จุติ   ตำแหน่ง ครู ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์น่ารู้       ...

Read More »

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการจำตัวอักษรจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนอังกฤษ – จีน รายวิชาภาษาจีน จ30201

 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการจำตัวอักษรจีน    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนอังกฤษ – จีน  รายวิชาภาษาจีน จ ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร

ชื่อผลงาน        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร ชื่อผู้รายงาน  &n ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางป ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @