Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

ก.ค.ศ.ไฟเขียวสอบครูผู้ช่วย มิ.ย.นี้

เปิดสอบ98กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน/ ทุกจังหวัดยกเว้นพะเยา อำนาจเจริญและสงขลา ผู้สอบได้บรรจุแต่งตั้ง ต.ค.2561 วันที่ 16 พ.ค.2561 นพ.ธีระเกีย ...

Read More »

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรู้      ...

Read More »

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ท22101 เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการอ่าน แบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ท22101          ...

Read More »

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน (Work and Energy) โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน        &nbs ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น นางสาวอภิชญา  ไชยยะ ตำ ...

Read More »

มิ.ย.นี้เริ่มลดดอกเบี้ยครูเป็นหนี้ธ.ออมสิน

"หมอธี"ยันเอ็มโอยู สกสค. กับออมสินครูได้ประโยชน์เต็ม ๆ เริ่มลดดอกเบี้ยครูเป็นหนี้ธ.ออมสิน มิ.ย. นี้ ขณะที่"ชาติชาย" เผย 2 แนวทางให ...

Read More »

กกศ.ไฟเขียวเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมฯครบทุกจังหวัด

สภาการศึกษาเคาะกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไฟเขียวให้มี สพม.ทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯมี 2เขตพื้นที่ พร้อมนำร่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ระยอง ศรีสะ ...

Read More »

คำสั่ง สพฐ. 2 ฉบับ ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คำสั่ง สพฐ. 2 ฉบับ ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางนงเยาว์  ลิ้มศักดา โรงเรียนอนุ ...

Read More »

ชุดการสอน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ว๓๐๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ว๓๐๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายธวัชชัย จุติประภาค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรีย ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @