Monthly Archives: มิถุนายน 2018

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถ   & ...

Read More »

บอร์ด ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์ใช้บัญชี”ครูผู้ช่วย”ข้ามสังกัดได้

บอร์ด ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์ใช้บัญชี"ครูผู้ช่วย"ข้ามสังกัดได้   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ...

Read More »

ติดตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิ ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

  ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      &n ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่องานศึกษา        :   รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม      &nb ...

Read More »

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกับการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

เผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นปร ...

Read More »

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกับการสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ชุดกิจ ...

Read More »

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง             การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทา ...

Read More »

รายงานการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง         รายงานการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ     & ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาโดย นางโสภา  ละดาดก ตำแหน่ง ครู วิทยฐ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @