Monthly Archives: กรกฎาคม 2018

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การวาดภาพหุ่นนิ่ง  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย  ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเล่นเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเล่นเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ    &nbs ...

Read More »

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด           ...

Read More »

ชุดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์ในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์ในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกนกวลัย   ทองเฟื่อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ชื่อเรื่อง   :         รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     ...

Read More »

ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา”ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ

สุภัทร” เผยครูคืนถิ่นในทีแคส รอบ 5 เปิดให้มหา’ลัยคัดเลือกเอง แต่ยังใช้เกณณฑ์ที่สกอ.กำหนด รับ 35 สาขาวิชา ใน147 หลักสูตร อัตราบรรจุ 1,723 ค ...

Read More »

ผลการใช้ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง       :  ผลการใช้ผลการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      & ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง :    รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟิก               &nbs ...

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบซิปปา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตโคลงโลกนิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ การอ่านในชีวิตประจำวัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ การอ่านในชีวิตประจำวัน พัฒนาโดย นางสาวเ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @