Monthly Archives: สิงหาคม 2018

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี วิชาเคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหร ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ไฟฟ้า     & ...

Read More »

การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

งานวิจัย                    การพัฒนาทักษะความพร้อมทางคณิตศาสตร์โด ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง         รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  &nb ...

Read More »

รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุด อักษรควบแท้ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อรายงาน      :  รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองประกอบภาพและแบบฝึกเพื่อพัฒนา         ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาโดย นางสาวยุวลักษณ์ สุวรรณพิทักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ...

Read More »

การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ รหัสวิชา ส22202 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาสืบสานวัฒ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม ...

Read More »

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  SQ4R        ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @