Monthly Archives: สิงหาคม 2018

การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียน     & ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง เรียนรู้สู่การบรรเลงขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ดนตรีไทยที่เน้นทักษะปฏิบัติ       ...

Read More »

ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบกับรูปแบบการสอนแบบซิปปา ในรายวิชาอาเซียนศึกษา ส 22203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่องานวิจัย        ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบกับรูปแบบการสอนแบบซิปปา     ในรายวิชาอาเซียนศ ...

Read More »

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องโรคควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โรคควรรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...

Read More »

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

ชื่อเรื่อง        :    การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ชื่อผู้วิจ ...

Read More »

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ชื่อเรื่อง                     :   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร ...

Read More »

รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านแก่น อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

ชื่องานวิจัย          การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังค ...

Read More »

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริม ทักษะการ อ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่องานวิจัย   :  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เพื่อส่งเสริม      ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน                   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาส ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @