Monthly Archives: กันยายน 2018

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน พัฒนาโดย นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว ตำแหน่ง ค ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101   เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒน ...

Read More »

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสา ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางศิริษา   แสนดวง ตำแหน่ ...

Read More »

รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง            รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิช ...

Read More »

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม

เรื่อง                   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มส ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้    &n ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้ ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 What Do we need ?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 What Do we need ? พัฒนาโดย นางเปี่ยมศิลป์   แสนวันแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ค ...

Read More »

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backword Design ร่วมกับหนังสือ อ่านเพิ่มเติม “ชุดมรดกและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย”กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backword  Design ร่วมกับหนังสือ  อ่านเพิ่มเติม   &n ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @