Monthly Archives: มกราคม 2019

รายงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยารายงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่องการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง :  รายงานการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เรื่องการดำรงชีวิ ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน    แสงนาวี ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบ PPFIFC เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อวิจัย      การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบ PPFIFC เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้วิจัย     ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อวิจัย                     การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ มัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล  ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ชื่อผู้ศึกษา ...

Read More »

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโฟนิกส์ประกอบกับการใช้สื่อ Phonics spider map posters เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ออกเสียงคำศัพท์ภาษ ...

Read More »

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เขียน    : ...

Read More »

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผลงาน          รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระลดรูป เปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถม ...

Read More »

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมรายวิชาฟิสิกส์ 2เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมรายวิชาฟิสิกส์ 2เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

Read More »

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขา เผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรี ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @