Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา : นางอนูร อ่อนหวาน หน่วยงานที่สังกัด : โ ...

Read More »

ทปอ.วิเคราะห์ TCAS พบเด็กฮิตเลือกสายสังคมมากว่าสายวิทย์ รอบ 4 ประกาศผลตามเดิมย้ำมีที่นั่งรองรับอีก

ปอ.เผยสถิติการคัดเลือก TCAS รอบ 1- 3 มีผู้ผ่านคัดเลือก-ยืนยันสิทธิ 151,806 คน คณะยอดฮิตรอบ 3-4 ยังคงเป็นสายสังคม มากกว่าสายวิทย์  โดยรอบ 3 สาขาที่มีอั ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง             การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions ( EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์  ของเด็กอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลวัดศรี ...

Read More »

รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

ชื่อเรื่อง          รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เรื่อง  ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ   เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา  ของเด็กอนุบาลปีที่  3  โรงเ ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

Read More »

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธ ...

Read More »

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Samutsakhon ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Sa ...

Read More »

คลอดเกณฑ์เฟ้น! รองผอ.อาชีวะ-เกณฑ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญผู้บริหาร

.ก.ค.ศ.สอศ.อนุมัติหลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ให้สมัครทางออนไลน์และต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าไม่ขัดกับที่ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมอนุมัติเกณฑ์วิทยฐา ...

Read More »

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

                                             บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง  :        ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @