Monthly Archives: มิถุนายน 2019

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

Read More »

แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม

แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม พัฒ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P

เผยแพร่ผลงานวิขาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  2W3P พัฒนาโดย นางสาวอิส ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถ   ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนช ...

Read More »

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและ ประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง            การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและ ประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงาน             รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ...

Read More »

กมว.ออกเกณฑ์ใหม่ให้ใบวิชาชีพทางการศึกษา

อร์ด กมว.เคาะสอบรับตั๋วครู สอบทั้งวิชาความเป็นครูและวิชาเอก ยุบหลักสูตร ป.บัณฑิต ตั้งแต่ปี 2563 เปิดช่องทางใหม่ให้เข้าอบรมในหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู-ป ...

Read More »

การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6Sโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

                                      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง            : การบริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใช้กลยุทธ์ 6S โร ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

                                              บทคัดย่อ การประเมินเรื่อง          :  รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข โรงเร ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบ                    เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนร ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @