Monthly Archives: มิถุนายน 2019

การพัฒนารูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสร้างคำในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย                น ...

Read More »

“กสศ.”ร่วมแก้เหลื่อมล้ำ เปิดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น แก้ปัญหาครูโยกย้ายบ่อย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โคร ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21 Development of teaching and learning management model STEM Education for the 21 st Century ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย            การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว ...

Read More »

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

Read More »

แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม

แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม พัฒ ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 2W3P

เผยแพร่ผลงานวิขาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ  2W3P พัฒนาโดย นางสาวอิส ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้ ...

Read More »

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและ ประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง            การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและ ประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @