Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้                            สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาแบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง  Phitsanulok : My Hometown  กลุ่มสา ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Classroom รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา อ12101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Classroom รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา อ12101 กลุ่มสาระก ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช พัฒนาโดย นายปัณณธร   ลาโยธี ตำแหน่ง คร ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเอกสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาโดย นางสาวพรพนา  ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสาร ในการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ด้านการสื่อสาร  ในการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

Read More »

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านและการเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธย ...

Read More »

รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

                                                                              บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง :   รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงกา ...

Read More »

โตโยต้า “ฟอร์จูนเนอร์”รุ่นปรับปรุงใหม่ 2.4G เกียร์อัตโนมัติ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำ รถยนต์อเนกประสงค์ ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นปรับปรุงใหม่ 2.4G เกียร์อัตโนมัติ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยการประกา ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @