Monthly Archives: สิงหาคม 2019

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิจัย     :      รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป ...

Read More »

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) โดยใช้การคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิจัย   :  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              (งานเกษตร) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ( ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ ร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

Read More »

รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย  

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย   ผู้รายงาน   นางสาวราตรี  อินทร์ลี ปีที่ศึกษา   2561 ...

Read More »

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวิจัย           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                        เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนลายไทย ...

Read More »

การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อวิจัย            การพัฒนาคู่มือชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร                         เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หัวข้อที่ศึกษา        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ...

Read More »

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                     บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R  ร่วม ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @