[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
      พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

  ผู้เขียน : uthaiutt


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 137 | คะแนน Rating: 1.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 23 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์: ผลงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์: ผลงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

   ชื่อ          นายอุทัย พิมพ์ไลย

  เรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

                เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ปี             2553

   

  บทคัดย่อ

   

                  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง

  หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนลับแล

  พิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง

  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมประชากรทั้งสิ้น

  78 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำสลาก 78 ใบ เขียนหมายเลขที่ 1-26 ขั้นตอนที่ 2 นำสลากไปใส่กล่องแล้วเขย่าหรือเคล้าให้ทั่ว หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 78 คน

  จับสลากคนละ 1ใบ ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนคนใดจับได้หมายเลขที่กำหนดคือ 1-26 จึงกำหนด

  เป็นกลุ่มอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ

  หาความรู้ (5Es) เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช จำนวน 25 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ()

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t-test for Dependent) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E’s) เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้สูตร E1/E2

   

  ผลการศึกษาพบว่า

                  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

  เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยหาค่า E1/E2 เท่ากับ 81.15/81.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

                  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

  ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องหน่วยของชีวิตและชีวิตพืช โดยมีผลสัมฤทธิ์

  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


  จำนวนที่เข้าชม : 2521   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง
      การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง เรียนรู้คำสร้างสรรค์ประโยค โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
      รายงานการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หน่วย ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
      รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โ
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องของเล่นของใช้


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |