หน่วยการเรียนรู้คณิต-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      หน่วยการเรียนรู้คณิต
      เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

  ผู้เขียน : jakky007


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 139 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 24 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์: ผลงานวิชาการ

  หน่วยการเรียนรู้
  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลำดับและอนุกรม                                                                                  เวลา 18 ชั่วโมง
  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค32101                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  1. เป้าหมายการเรียนรู้
   
          1)   ความเข้าใจที่คงทน ลำดับและอนุกรม
          2)   สาระที่ 4 พีชคณิต
                  มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.1 : อธิบายและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชันต่าง ๆ ได้
                   ตัวชี้วัด 4 เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
                   ตัวชี้วัด 5 เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต และหาพจน์ต่าง ๆของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตและนำไปใช้
                  มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.2 : ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ
  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหาได้
                     ตัวชี้วัด 5. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของ   อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต   หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร และนำไปใช้ได้
              สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
                       มาตรฐานการเรียนรู้ ค 6.1    มีความสนใจในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
                       ตัวชี้วัด 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
                       ตัวชี้วัด 2. ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
                                       สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
                       ตัวชี้วัด 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม
                       ตัวชี้วัด 4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร   การสื่อความเหมายและ
                                       การนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
                       ตัวชี้วัด 5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
                                      คณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
   
      ผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจความหมายของลำดับ และหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดที่กำหนดให้ได้
  2. เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต
                                  3. สามารถหาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิตได้
  4. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
  5. หาผลบวก   n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตรและ
  นำไปใช้ได้
   
          3)   สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
                  1 เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไป ของลำดับจำกัดที่กำหนดให้
               2. เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต และหาพจน์ต่าง ๆของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตได้
                  3. เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของ   อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต   หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร และนำไปใช้ได้           
        4)   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  1. ลำดับ
  2. ลำดับเลขคณิต
  3. ลำดับเรขาคณิต
  4. อนุกรมเลขคณิต
  5. อนุกรมเรขาคณิต
          6. ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต    
  5)   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                  ทักษะการคิด
                                  - ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้                         
  - การนำความรู้ไปใช้
                                  - กระบวนการคิดแก้ปัญหา
          6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                                  -   ซื่อสัตย์ สุจริต 
                                  -   มีวินัย
                                  -   ใฝ่เรียนรู้
  -   มุ่งมั่นในการทำงาน
                                  - มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

  2.  การกำหนดหลักฐานผลการเรียนรู้
                  2.1  ชิ้นงาน/ภาระงาน
                        1) ชิ้นงาน/ภาระงาน ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
                                  - เอกสารฝึกทักษะ
                                  - ใบงาน / ใบกิจกรรม
                                  -   การนำเสนอผลงานกลุ่ม
                                  -   การจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
                        2) ชิ้นงาน/ภาระรวบยอด
                                  -   แบบฝึกทักษะ
                                  -   แบบฝึกหัดในบทเรียน
                                  -  งานมอบหมาย
                  2.2 การวัดและประเมินผล
                        1)  การประเมินระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้
                                  - การนำเสนอกิจกรรม
                                  - การสังเกตพฤติกรรม
                        2) การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
                                  - การประเมินแบบฝึกทักษะ
                                  - ประเมินจากโครงงาน
                                  - ประเมินจากการทดสอบ
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สื่อการเรียนรู้)
                   1.   ทดสอบก่อนเรียน
                   2. เล่นเกม “ ถาม- ตอบ 3 วินาที ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
                   3. ทบทวนความรู้เดิม
                   4.  ทำเอกสารฝึกหัดเป็นกลุ่มหรือถามตอบเป็นรายบุคคล
                   5.   ทำเอกสารฝึกทักษะเป็นกลุ่ม
                   6. นำเสนอผลงานกลุ่ม
                   7.   ยกตัวอย่างประกอบการเรียนรู้
                   8.   การจดบันทึกเนื้อหาและตัวอย่างลงในสมุดบันทึกรายบุคคล
                   9.   มอบหมายงานทำแบบฝึกหัดในแบบเรียนเป็นรายบุคคล
                   10.   ตรวจใบงาน / ตรวจสมุดบันทึก
                   11. ทดสอบย่อย ตามจุดประสงค์ที่สำคัญ
                   12. ทดสอบหลังเรียน

  จำนวนที่เข้าชม : 4458   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |