การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดที่เน้น-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดที่เน้น
      อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : nipalai


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 183 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 25 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  บทคัดย่อ

   

  ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดที่เน้น

                    เอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 

                    สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ผู้ศึกษา   :   นิภาลัย  แรกข้าว

  กลุ่มสาระการเรียนรู้   :  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ปีการศึกษา  :   2552

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด

  งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดที่เน้นเอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดที่เน้นเอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด

  ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปี

  ที่ 5 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 78 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแฮะ  อำเภอปง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน  20  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบสังเกต แบบประเมินผลงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์โดยหาทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที t - test (Dependent t - test)  

  ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดที่เน้นเอกลักษณ์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5  เล่ม  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 87.83/89.50 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้เรียนเอกสารประกอบการเรียน พบว่ามีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
  จำนวนที่เข้าชม : 3207   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
      การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้นิทานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |