[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  เอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010
  เอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010  [ เข้าชม 217 ]
  Post by : smallidea2557
   Rating :
  • Currently 4.00/5
  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ
  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญ  [ เข้าชม 119 ]
  Post by : maila007
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง เสียง วิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  นางจิราพร รวยทรัพย์  [ เข้าชม 170 ]
  Post by : thongthai
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  นางสาวราตรี พิมพ์ศักดิ์  [ เข้าชม 139 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การสร้างและผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง “ศึกษาดินในถิ่นแป้นทอง”
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 133 ]
  Post by : maxnumjutmin
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  นางสาววัฒนกมล มีคุณ  [ เข้าชม 167 ]
  Post by : krootree
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  นางสาวราตรี พิมพ์ศักดิ์  [ เข้าชม 121 ]
  Post by : krootree
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [ เข้าชม 164 ]
  Post by : narumon937
   Rating :
  • Currently 2.67/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีชีวิตสดใส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนสุขศึกษา ป.5  [ เข้าชม 177 ]
  Post by : Chutimun
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด Modtanoi s Rice Field Dream  [ เข้าชม 688 ]
  Post by : amysopit
   Rating :
  • Currently 4.00/5
  Modtanoi\\\'s Rice Field Dream
  Modtanoi\\\'s Rice Field Dream  [ เข้าชม 114 ]
  Post by : amysopit
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เสียง วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ว30203 ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
  บทคัดย่อ การศึกษาพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เสียง วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 ชั้น ม.5  [ เข้าชม 159 ]
  Post by : charawood
   Rating :
  • Currently 2.67/5
  ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการประเมินโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมพุทธปัญญา เพื่อชีวิตที่ดีงาม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  [ เข้าชม 74 ]
  Post by : yuwares
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
  ประเมินโครงการหลักสูตรคู่ขนาน  [ เข้าชม 59 ]
  Post by : krutrasing
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่ายการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยพลังเครือข่าย  [ เข้าชม 53 ]
  Post by : krutrasing
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด ชีวิตปลอดภัย ถ้าใส่ใจดูแล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 153 ]
  Post by : pkton555
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  รายงานการพัฒนาและใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารโดยโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการพัฒนาและใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างงานเอกสารโดยโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 97 ]
  Post by : jicpnr
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการสอนแบบซิปปา  [ เข้าชม 134 ]
  Post by : girlgill7
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  รายงานการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
  รายงานการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1  [ เข้าชม 69 ]
  Post by : chinjung
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  [ เข้าชม 164 ]
  Post by : teacher2014
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลงานทางวิชาการ นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 90 ]
  Post by : 22072525
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 140 ]
  Post by : bjeim2520
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  รายงานการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย (Project Approach)
  การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์  [ เข้าชม 97 ]
  Post by : phajaks
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  ผลการใช้ชุดแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 84 ]
  Post by : tanawannongkra
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
  ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม  [ เข้าชม 114 ]
  Post by : ole6477
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  “รถเข็นมหัศจรรย์” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศอบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
  ผู้ใช้สื่อ นางจรรยา คำสะอาด  [ เข้าชม 106 ]
  Post by : janya17
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง Visit Yasothon กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 83 ]
  Post by : kor101
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 164 ]
  Post by : bjeim2520
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  ผลของการใช้โปรแกรมกรออกกำลังกาย แบบฟูลบอดี้ เอ๊กเซอร์ไซส์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาวัดเพชรจริก ผู้วิจัย นายนิมณ ทองนอก ปีที่วิจัย 2555 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช
  ลของการใช้โปรแกรมกรออกกำลังกาย แบบฟูลบอดี้ เอ๊กเซอร์ไซส์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาวัดเพชรจริก  [ เข้าชม 78 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การพัฒนารูปแบบการจัดโปรแกรมพลศึกษา ร่วมกันเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  การพัฒนารูปแบบการจัดโปรแกรมพลศึกษา ร่วมกันเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ผลของการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม ( TGT )
  เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ  [ เข้าชม 80 ]
  Post by : krufadlee
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  [ เข้าชม 68 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
  การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : krupeer
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน  [ เข้าชม 93 ]
  Post by : wallika
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  นางเสมา บุ้งทอง. 2556. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  นางเสมา บุ้งทอง. 2556. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW) ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 97 ]
  Post by : wittayakorn
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  [ เข้าชม 67 ]
  Post by : pitsanu5679
   Rating :
  • Currently 2.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/51 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |