[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  [ เข้าชม 143 ]
  Post by : poovararat
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ การสื่อสาร ปริศนาคำทายประกอบภาพ
  ปฐมวัย  [ เข้าชม 126 ]
  Post by : luddarom11
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน และร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษา ดัชน  [ เข้าชม 137 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : angkhana260227
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และให้ทุนการศึกษา
  โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ดำเนินการโดย สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  [ เข้าชม 306 ]
  Post by : goalkeeper
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  ชื่อผู้ศึกษา นางอัจฉรา สุทธิวรรณ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ทำการศึกษา 2556  [ เข้าชม 68 ]
  Post by : angelfon2519
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 175 ]
  Post by : phattaporn
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 796 ]
  Post by : charkri
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 119 ]
  Post by : 0869223898
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  [ เข้าชม 108 ]
  Post by : kittikorn
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องจิตรกรรมไทยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)  [ เข้าชม 459 ]
  Post by : poovararat
   Rating :
  • Currently 4.26/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของคาแกน (Kagan) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของคาแกน (Kagan) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 104 ]
  Post by : kittikorn
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : praneeboonsak
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 100 ]
  Post by : kanyarataran
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์จากวัสดุและวัสดุเหลือใช้  [ เข้าชม 184 ]
  Post by : v12345
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางสุพร ก้งทอง ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี  [ เข้าชม 140 ]
  Post by : cyberice
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Speak English
  ปีที่รายงาน 2556  [ เข้าชม 199 ]
  Post by : kratai
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ปีรายงาน 2555  [ เข้าชม 146 ]
  Post by : nattakul2547
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยสารในชีวิตประจำวัน
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 111 ]
  Post by : nattakul2547
   Rating :
  • Currently 2.40/5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระพุทธศาสนานำชีวีให้เป็นสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  [ เข้าชม 112 ]
  Post by : pnppro
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  เรื่องการส่งเสริมด้านการออกกำลังกายโดยใช้แบบฝึกทักษะการรำพื้นเมืองเรือมอันเรจังหวัดสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 108 ]
  Post by : torres007
   Rating :
  • Currently 1.83/5
  การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ ที่ใช้กิจกรรมการเล่นตอบปัญหาจากปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  ความสามารถด้านการฟังและการพูด  [ เข้าชม 112 ]
  Post by : warunee01
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ ที่ใช้กิจกรรมการเล่นตอบปัญหาจากปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  ความสามารถด้านการฟังและการพูด  [ เข้าชม 124 ]
  Post by : warunee01
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ ที่ใช้กิจกรรมการเล่นตอบปัญหาจากปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  กิจกรรมการเล่นตอบปัญหาจากปริศนาคำทาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 134 ]
  Post by : warunee01
  Commentล่าสุด : สานฝันสุขเกษม
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ
  การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน วิชา ส 33104 พระพุทธศาสนา  [ เข้าชม 141 ]
  Post by : puchong583
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอน วิชา ส 33102 พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน ชั้นม.6
  การพัฒนาชุดการสอน วิชา ส 33102 พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  [ เข้าชม 141 ]
  Post by : puchong583
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ภาษาไทย  [ เข้าชม 200 ]
  Post by : SUPAAA
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกกับการประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง สนุกกับการประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 320 ]
  Post by : krutip
  Commentล่าสุด : พัชรียา พิมพ์สิงห์
   Rating :
  • Currently 2.90/5
  รายงานการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การละเล่น ของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1
  รายงานการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การละเล่น ของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1  [ เข้าชม 145 ]
  Post by : nao037511225
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เผยแพร่งานวิจัย
  การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยเสี่ยง  [ เข้าชม 108 ]
  Post by : amnat1479
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
  การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 177 ]
  Post by : nao037511225
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความพึงพอใจในระดับมาก  [ เข้าชม 292 ]
  Post by : kraisite
   Rating :
  • Currently 3.07/5
  รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  [ เข้าชม 248 ]
  Post by : Apas0883778047
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบ หนังสือเรียน Mega Goal สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
  สื่อภาษาอังกฤษ  [ เข้าชม 185 ]
  Post by : ebolaniwat
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตาพระยา  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : bpkschool53
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดภาษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดภาษาน่ารู้  [ เข้าชม 211 ]
  Post by : Kingdoa007
   Rating :
  • Currently 1.50/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/47 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |