[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงานบ้าน

เล่ม 1 เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสม
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้งานบ้าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3
นายกิจ พิเชฐ กองชัย
โรงเรียนบ้านดอยคา สานักงานเขตพนื้ทก่ีารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5 บทคัดย่อ การวิจยั คร้ัง  [ เข้าชม 81 ]
  Post by : izezar
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เกิดศิริ ทองนวล  [ เข้าชม 102 ]
  Post by : Melissa
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ และทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถ และทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย : นายสะดวก โสวะภาสน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  [ เข้าชม 233 ]
  Post by : krusadouk99
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนที่มีหลายหลัก
  การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนที่มีหลายหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)  [ เข้าชม 238 ]
  Post by : krusadouk99
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  [ เข้าชม 151 ]
  Post by : sureeporn111
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/desktop
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/desktop  [ เข้าชม 89 ]
  Post by : kruparichatkw
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
  การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : ampol410
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป
  แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป  [ เข้าชม 87 ]
  Post by : supawanna
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 93 ]
  Post by : ThitisidN
  Commentล่าสุด : ThitisidN
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีสันของดอกไม้
  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีสันของดอกไม้ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 82 ]
  Post by : nick2515
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของสีดำ ชั้นอนุบาล 2
  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของสีดำ ชั้นอนุบาล 2  [ เข้าชม 83 ]
  Post by : nick2515
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุด ชีวิตปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 72 ]
  Post by : dungchaipaisan
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ผลการใช้หนังสือนิทานคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  [ เข้าชม 147 ]
  Post by : Marisa10
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ (เพิ่มเติม) ง31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gagne) วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ (เพิ่มเติม) ง31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  [ เข้าชม 78 ]
  Post by : kw7172557
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 124 ]
  Post by : krujieab
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส31101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  [ เข้าชม 122 ]
  Post by : nudwon302511
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 78 ]
  Post by : oat22223333
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายงาน  [ เข้าชม 102 ]
  Post by : rugjug
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวันร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
  ปีการศึกษา 2556  [ เข้าชม 96 ]
  Post by : teacherkedd
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  เผยแพร่ผลงาน คณิตศาสตร์ ป.5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ จังหวัดสงขลา  [ เข้าชม 107 ]
  Post by : duang1
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556
  ชื่อวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556 ผู้วิจัย นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์  [ เข้าชม 60 ]
  Post by : wiwatchai
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุภิญ วงศ์สุวรรณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
  รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  [ เข้าชม 68 ]
  Post by : aons111
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านฉนวน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
  บทเรียนสำเร็จรูปชุด word 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 60 ]
  Post by : pakeenee2010
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31121) เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31121) เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 90 ]
  Post by : tampkhok
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  [ เข้าชม 46 ]
  Post by : amporn65
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
  เผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  [ เข้าชม 53 ]
  Post by : amporn65
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2556
  การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  [ เข้าชม 620 ]
  Post by : sppbut
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 459 ]
  Post by : 0819412993
   Rating :
  • Currently 3.45/5
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [ เข้าชม 78 ]
  Post by : passanee
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  [ เข้าชม 71 ]
  Post by : petchrat
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บทคัดย่อผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 61 ]
  Post by : Tippharat
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง ขยะสวยด้วยหนึ่งสมองและสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง ขยะสวยด้วยหนึ่งสมองและสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 70 ]
  Post by : kroopu2014
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง ขยะสวยด้วยหนึ่งสมองและสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : kroopu2014
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ...  [ เข้าชม 77 ]
  Post by : pensiri546
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  หนังสือการ์ตูน ชุด มหัศจรรย์ร่างกายของเรา
  โรงเรียนบ้านตาฮะ  [ เข้าชม 63 ]
  Post by : Korrakots
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ
  เผยแพร่ผลงาน  [ เข้าชม 89 ]
  Post by : preecha007
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/59 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |