[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
  เสาร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555  เข้าชม : 1637 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  longjoypkms44   [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 0 ]

  1353766474.jpg
   
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง

  ชื่อเรื่อง    รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
                  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
                  สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  ผู้รายงาน  นางบุญช่วย บุญอาจ
                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
                   สังกัดเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  ปีการศึกษา       ๒๕๕๔
  บทคัดย่อ
                     การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน ๑๘ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๔ คน และผู้ปกครอง จำนวน ๑๙๐ คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๒๒ คน โดยการสุ่มตัวอย่างครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และผู้ปกครอง ใช้วิธีการสุ่มประเภทผสม คือ วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น และวิธีสุ่มอย่างง่าย ขอบเขตในการศึกษา คือ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงบประมาณ การพัฒนาวิชาการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยศึกษาในช่วงระยะปีการศึกษา ๒๕๕๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบสอบถามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำมาแปลผลตามเกณฑ์ ที่กำหนด
                     ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท โดยรวมมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก ทั้งนี้มีการจัดการศึกษาในด้านประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มากกว่าด้านอื่น และผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวมในระดับมาก ซึ่งมีความพอใจในด้านบุคลากรครู สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และความพร้อมด้านสถานที่ และสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการตอบสนองถึงพัฒนาการของเด็กมากกว่าด้านอื่น  
   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |