[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555  เข้าชม : 1881 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  knkpray   [ กระทู้สะสม : 3 ] [ คะแนน : 0 ]

  ชื่อเรื่อง                        รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  ***ข้อความถูกแบน**ส่วน  ร้อยละ 

                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

  ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางอัชรายุ  ชูชะกา

  สถานศึกษา                โรงเรียนบ้านเม็กดำ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

  สังกัด                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 2

  ปีที่พิมพ์                      ปี  พ.ศ. 2555

   

  บทคัดย่อ

   

                     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอนนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยกระตุ้น

  ให้เด็กสนใจในสิ่งที่เรียน  ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ได้รับประสบการณ์ที่เป็น

  รูปธรรมเป็นตัวแบบสำหรับการเรียนรู้กระบวนการ  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  ***ข้อความถูกแบน**ส่วน  ร้อยละ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นสื่อการสอนอีกประเภทหนึ่งที่ควรนำมาใช้   ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องจากเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะสร้างบทเรียน

  สำเร็จรูปขึ้น  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  ***ข้อความถูกแบน**ส่วน  ร้อยละ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80   ศึกษา

  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน  และเพื่อศึกษา

  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  ***ข้อความถูกแบน**ส่วน  ร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็น นักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่  2 

  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  27  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้  คือ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน  ***ข้อความถูกแบน**ส่วน ร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  (P)  ระหว่าง  0.36  ถึง  0.80  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  (B)  ตั้งแต่  0.26  ถึง  0.67  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติทดสอบที    t – test  (Dependent  Samples) 

                     ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วน ***ข้อความถูกแบน**ส่วน  ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.91 / 81.98  ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80 / 80  ค่าดัชนีประสิทธิผล 

  เท่ากับ  0.66  แสดงว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  66  นักเรียนมีความพึงพอใจ

  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

                     โดยสรุป  การสร้างและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  อัตราส่วน  ***ข้อความถูกแบน**ส่วน  ร้อยละ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ     ตามเกณฑ์  ได้นวัตกรรมสื่อการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน

  และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |