รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model-เว็บบอร์ดถามตอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพันธุ์ใหม่ ครูมืออาชีพ ดอทคอม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


 สมาชิกที่ออนไลน์ขณะนี้


webmaster

เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model
  อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2556  เข้าชม : 1433 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  DaraSang2515   [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 0 ]

   ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร 

  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  Miracle of Grammar Model 

  ผู้ศึกษา                     นางสาวดารา  หล้าแสง 

  ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

  โรงเรียน          โรงเรียนภูพานวิทยา  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20  (อุดรธานี) 

  ปีที่พิมพ์          พ.ศ. 2556

   

  บทคัดย่อ

   

  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  โดยใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์  เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ      การเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 58 คน  ได้มาโดย      การเลือกแบบเจาะจง (Simple Sampling Random) จำนวน 1 ห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนภูพานวิทยา  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20  (อุดรธานี)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มี 4 ชนิด  ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  จำนวน 6 Level  Level ละ 1 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 6 แผน      แผนละ 3 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 ชุด จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r)  อยู่ระหว่าง 0.23  ถึง  0.68  ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.80  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model จำนวน 15 ข้อ  ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้มาตราส่วน  ประมาณค่า 5 ระดับ  แบบลิเคอร์ท  คือ  มีความพึงพอใจมากที่สุด                    มีความพึงพอใจมาก  มีความพึงพอใจปานกลาง  มีความพึงพอใจน้อย  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า  t-test  (Dependent Samples)  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้

  1.  แบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.01/84.94  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

  2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์                  เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  Miracle of Grammar Model  เท่ากับ  0.7549  ซึ่งหมายความว่า  มีความรู้ด้านการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นจาก     ก่อนเรียน  ร้อยละ  75.49

  3.  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05

  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์  พึงพอใจมากที่สุด 

  โดยสรุปแบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Miracle of Grammar Model  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การเขียนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรืออาจประยุกต์ใช้กับทักษะอื่น ๆ ต่อไปได้

   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |