[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  เข้าชม : 982 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  TaNop2013   [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 0 ]

   ผลงานวิชาการ

  โรงเรียนเทศบาล ๓( วิมุกตายนวิทยา)    สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส


        งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา เพราะเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตผลงานทางวิชาการจึงถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการเรียน การสอน อันจะทำให้ครูมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอนอย่างแท้จริง ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโดยตรง จึงขอนำเสนอผลงานทางวิชาการของครู    โรงเรียนเทศบาล ๓              (วิมุกตายนวิทยา) สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหโก-ลก ดังนี้

   

     

      ชื่องานวิจัย  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำ       ตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓      (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส

  ผู้วิจัย  นางรัตนา เกิดไชยศรี        ปีการศึกษา  :  2554

   

   

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกดก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาทักษะการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ประชากร 3 ห้องเรียน จำนวน 98 คน   กลุ่มตัวอย่างจำนวน  1 ห้องเรียนคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2 จำนวนนักเรียนรวม 28  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย     (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกด ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 14  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 28  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ พร้อมเพลงประกอบแผนจัดการเรียนรู้จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แม่ไม่มีลูก มาตราแม่ ก กา  2) แผนการจัดการเรียนรู้แม่เดียวตัวเดียว  มาตราแม่กง  แม่กม แม่เกย   แม่เกอว    3)   แผนการจัดการเรียนรู้แม่ลูกดก มาตราแม่กก   แม่กบ  แม่กน  แม่กด    แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราคัวสะกดจำนวน 9 เล่ม  ได้แก่      1) แบบฝึกทักษะมาตราแม่ ก กา    2) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กง   3) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กม   4) แบบฝึกทักษะมาตราแม่เกย   5) แบบแบบฝึกทักษะมาตราแม่เกอว    6) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กก  7) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กบ  8) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กน   9) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กด   แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test)

   

   

  ผลการวิจัยพบว่า

                            1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ  84.24/ 82.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

   2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    ร้อยละ 84.24 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

                                   3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับมาก ( = 4.14)

   

   

   

   

                   

                                                 

                                                 


  นิทรรศการทางวิชาการและแข่งขันทักษะนักเรียนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

  ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556

  ผลงานวิชาการ

  โรงเรียนเทศบาล ๓( วิมุกตายนวิทยา)    สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

       งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา เพราะเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ การผลิตผลงานทางวิชาการจึงถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน อันจะทำให้ครู มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอนอย่างแท้จริง ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโดยตรง จึงขอนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล ๓                  (วิมุกตายนวิทยา) สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุไหโก-ลก ดังนี้

  ชื่องานวิจัย  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

  ผู้วิจัย นางรัตนา เกิดไชยศรี ปีการศึกษา  :  2554

   

   

  บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกดก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาทักษะการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ประชากร 3 ห้องเรียน จำนวน 98 คน   กลุ่มตัวอย่างจำนวน  1 ห้องเรียนคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2 จำนวนนักเรียนรวม 28  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย     (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกด ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 14  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 28  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ พร้อมเพลงประกอบแผนจัดการเรียนรู้จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แม่ไม่มีลูก มาตราแม่ ก กา  2) แผนการจัดการเรียนรู้แม่เดียวตัวเดียว  มาตราแม่กง  แม่กม แม่เกย   แม่เกอว    3)   แผนการจัดการเรียนรู้แม่ลูกดก มาตราแม่กก   แม่กบ  แม่กน  แม่กด    แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราคัวสะกดจำนวน 9 เล่ม  ได้แก่      1) แบบฝึกทักษะมาตราแม่ ก กา    2) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กง   3) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กม   4) แบบฝึกทักษะมาตราแม่เกย   5) แบบแบบฝึกทักษะมาตราแม่เกอว    6) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กก  7) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กบ  8) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กน   9) แบบฝึกทักษะมาตราแม่กด   แบบประเมินทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test)

   

  ผลการวิจัยพบว่า

                            1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ  84.24/ 82.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

   2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    ร้อยละ 84.24 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

                           3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับมาก ( = 4.14)

   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |