การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายนิรุธ ธีระแนว -เว็บบอร์ดถามตอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพันธุ์ใหม่ ครูมืออาชีพ ดอทคอม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายนิรุธ ธีระแนว

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายนิรุธ ธีระแนว
  จันทร์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2556  เข้าชม : 1137 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  pornnapa   [ กระทู้สะสม : 10 ] [ คะแนน : 30 ]

   ชื่อผลงาน                            การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ผู้รายงาน             นายนิรุธ  ธีระแนว    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

  สถานศึกษา         โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

  ปีการศึกษา                 2554

   

  บทคัดย่อ

   

                  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

  การเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

  แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554  จำนวน 29  คน  ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   ดำเนินการตามขั้นตอน

  3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนำไปทดลองใช้แบบรายบุคคล ทดลองใช้แบบกลุ่มเล็ก ทดลองภาคสนาม นำผลที่ได้มาใช้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะโดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80  ขั้นตอนที่ 2  นำแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด และขั้นตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด   เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 

  1) แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18  แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้  18  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าทีแบบ Dependent  ผลการวิจัยพบว่า

                  1.  แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพ  86.73/85.17   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 

                     2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                     3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำ

  ที่สะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

   

   


   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |