การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข-เว็บบอร์ดถามตอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพันธุ์ใหม่ ครูมืออาชีพ ดอทคอม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข
  ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556  เข้าชม : 640 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  direkrit   [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 0 ]

  ชื่อผลงาน             การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  ผู้ศึกษา                  นางพิมพ์ใจ  ธนะนิมิตร

  สังกัด                     โรงเรียนเทศบาล  2  (อ่อนอุทิศ)  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา

  ปีที่ศึกษา               2555

   

  บทคัดย่อ

   

                  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเทศบาล  2  (อ่อนอุทิศ)  สังกัดเทศบาลนครสงขลา  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling)  ด้วยการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  3  ชนิด  ได้แก่  (1)  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  50  ข้อ  (3)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  ชั่วโมง  และ  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด  14  ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ได้แก่  การหาค่าความตรงของเครื่องมือ  โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Item Objective Congruence Index : IOC)  ค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยสูตร  KR-20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้วยสถิติทดสอบ  t-test  แบบ  dependent  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย  และ  S.D.

   

                  ผลการศึกษาพบว่า

  1.             บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ

  วัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.72/88.22  แสดงว่า  ประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้

  2.             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน

  สำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05

  3.             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด  หลักธรรมนำ

  ความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.78  นั่นคือ  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในระดับมากที่สุด

   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |