เผยแพร่ผลงานวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น-เว็บบอร์ดถามตอบเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพันธุ์ใหม่ ครูมืออาชีพ ดอทคอม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  หน้าแรกเว็บบอร์ด  >> เผยแพร่ผลงานวิชาการ  >> เผยแพร่ผลงานวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

  Topic  :  เผยแพร่ผลงานวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
  พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556  เข้าชม : 709 
  Start by : Narongrit Dot Net Member  kroobanpon   [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 0 ]

  1372873410.jpg
   
  คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง

  ชื่อผลงาน                             รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น    (สาระเพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา 20219 กลุ่มสาระการเรียนรู้         การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโพนสวาง             

  ผู้รายงาน                              นายอรรณพ โพธิ์ศรี

  ตำแหน่ง                                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโพนสวาง

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

  ปีที่จัดทำ                               2555

   

  บทคัดย่อ

   

                     รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (สาระเพิ่มเติม)

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา 20219 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนสวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1 / E2 เท่ากับ80/80  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวางให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนในรายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นในการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน 1 ห้องเรียน    ซึ่งกำลังเรียนวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สาระเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น             (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา 20219 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนสวาง จำนวน 10 เล่ม คู่มือการใช้เอกสารประกอบเรียน 1 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโพนสวาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยจำนวน 1 ฉบับแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนทุกเรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  (E1/E2) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติที  (t- test)       ซึ่งผลการศึกษาพบว่า

                     1.ประสิทธิภาพของ  เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ทั้ง 10 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 87.53/86.8 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80  

                     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ในภาพรวม  พบว่านักเรียนทุกคน (ร้อยละ 100) มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนโดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   และในแต่ละเล่มก็เช่นเดียวกันที่พบว่า  นักเรียนทุกคน  (ร้อยละ  100)  มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                     3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนสวางพบว่า  นักเรียน มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.87,      = 0.35)  โดยรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   และขนาดของรูปเล่มจัดทำได้เหมาะสม เปิดอ่านง่าย  รองลงมา  ได้แก่เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้จนเข้าใจ ภาษาที่ใช้ ในเนื้อหามีความกระชับ  ชัดเจน และสื่อความได้ตรงประเด็น  ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง  ภาพประกอบสวยงาม  ดึงดูดใจ  และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  ตามลำดับ

   

   

   

   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    << 1 >>


  เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงตอบกระทู้นี้ได้ >> [ เข้าสู่ระบบ ] [สมัครสมาชิก ]
  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |