ใช้มาตรา 44 รัฐอุดหนุนเรียนฟรี! อนุบาล-ม.6

KRUPUNMAI SHARE

"ดาว์พงษ์" เขย่าแผนการศึกษาชาติอีกรอบ บอกยังเห็นภาพไม่ชัดเจน 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการประชุมสภาการศึกษา(บอร์ด สกศ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า  เท่าที่รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) และการทำประชาพิจารณ์ระดมความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2574) แล้วตนมองว่าประเด็นในแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะนำไปใช้อีก 15 ปี ยังไม่มีความชัดเจนที่จะปล่อยออกไปได้ เพราะจะเหมือนแผนการศึกษาเดิม ๆ ในอดีตที่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง จึงขอให้นำแผนฯ เดิมที่ทำไว้ มาเขย่าใหม่อีกครั้ง โดยให้ทำงานร่วมกับทุกแท่งของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะในแผนจะต้องครอบคลุมทุกเรื่องของการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น เพราะขณะนี้ตนมองว่าการศึกษาของชาติเป็นวิกฤติ ซึ่งการแก้ปัญหาสิ่งแรกที่ต้องทำ คือให้ทุกคนรับรู้ถึงปัญหาวิกฤตินั้น ถึงจะสะท้อนกลับมาว่าจะต้องแก้ไขสิ่งไหน ซึ่งแผนดังกล่าวยังไม่ลงลึกถึงปัญหาที่แท้จริง

"ในแผนการศึกษาชาติ จะต้องออกมาให้ชัดเลยว่าในอีก 15 ปีจะเป็นอย่างไร เป้าหมายจะต้องชัด และเป้าหมายสุดท้ายของคนไทย จะต้องมีการเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาอาเซียน ประกอบด้วย 3R คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ 8C คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณแก้ไขปัญหาได้ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะทางอาชีพ และมีคุณธรรม ระเบียบวินัย สำหรับแผนการศึกษาฉบับใหม่นี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ต.ค.เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาและประกาศใช้ต่อไป"

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า ตนได้เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอใช้กฎหมายพิเศษมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงสำเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสาระสำคัญ การสนับสนุนการศึกษา จะเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึง ม.6 หรือเทียบเท่า โดย จะไม่มีการกำหนดอายุในระดับอนุบาล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นให้แก่ประชาชนว่ารัฐบาลจะอุดหนุนการจัดการศึกษาครอบคลุม 15 ปีอย่างแน่นอน ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้มาตรา 44 ก็ไม่จำเป็นต้องออกร่างประกาศเรียนฟรี ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของกฤษฎีกาเพื่อนำไปสู่การประกาศใช้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @