มิติใหม่หนังสั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ปี2 ปลุกเด็กสายวิทย์เปิดโลกจินตนาการ “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก”

KRUPUNMAI SHARE

หนังสั้นวิทยาศาสตร์ปี2

รายละเอียดการรับสมัครโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2

 “Short Science Film #2”

 

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน       28 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559

     * รับใบสมัครได้ก่อนใคร ณ งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

     * ดาวโหลดใบสมัครผ่าน Website ของโครงการฯ    ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

กิจกรรม Workshop

     วันเสาร์ที่ 3 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

     ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้ ทั้ง 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1.ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า 
 • ทีมละไม่เกิน 5 คน

2.ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า)

 • นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ทีมละไม่เกิน 5 คน

3.ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ และวุฒิการศึกษา
 • ทีมละไม่เกิน 5 คน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า)

 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครแบบใดก็ได้ ขนาด 2 นิ้ว 1คน ต่อ 1 ใบสมัคร
 • ใบเงื่อนไขการสมัคร อ่านทำความเข้าใจให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกชื่อทุกคนในทีมและเซ็นต์ชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ชุด/ทีม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน)
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 ชุด/ทีม 

        ** สำหรับทีมที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม (Workshop) ส่งรายละเอียดเพิ่มดังนี้

 • ส่ง VDO ที่เป็นตัวอย่างผลงานที่เคยผลิต
 • ส่ง Clip หรือ ข้อความ แนะนำตัว

2. ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) และ ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครแบบใดก็ได้ ขนาด 2 นิ้ว 1คน ต่อ 1 ใบสมัคร
 • ใบเงื่อนไขการสมัคร อ่านทำความเข้าใจให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกชื่อทุกคนในทีมและเซ็นต์ชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ชุด/ทีม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 • ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสำรองที่นั่งได้ จนกว่าจะจำนวนที่นั่งจะเต็ม

หมายเหตุ : 

 • การเข้าร่วมอบรม Workshop 2 วัน 1 คืน เฉพาะเด็กมัธยมที่ส่งรายละเอียดครบก่อน 20 ทีมแรกเท่านั้น สามารถส่งรายละเอียดได้ ตั้งแต่วันนี้ 28 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2559
 • สำหรับรุ่นอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม Workshop ในวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึง  วันที่ 25 สิงหาคม 2559

 

รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท มีดังนี้

1. ชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept) 3 บรรทัดไม่เกิน 5 บรรทัด 

2. วัตถุประสงค์การสื่อสาร (Communication Goal) 3 บรรทัดไม่เกิน 5 บรรทัด  

3. แรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ 

4. โครงเรื่อง (Treatment)

    – เรื่องย่อ (Plot) เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบภายใน 9 บรรทัด 

    – Story board

5. การสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นประกวดได้ 1 เรื่อง

6. รายละเอียดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

    6.1 ความยาว 8 – 10 นาที (ไม่เกิน 10 นาที) 

    6.2 ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่ง   ผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น

   6.3 ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน 

   6.4 ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ หรือถ้านำเสนอด้วยภาษาอื่นต้องขึ้น Subtitle ภาษาไทยกำกับไว้

   6.5 เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม  

   6.6 นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ดังนี้ 

          – นามสกุล .MPEG/.MOV/.MP4 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ XDCAM HD 422 (1080i) 25 fps , 1920×1080 , 16:9  Display

7. บันทึกในแผ่น DVD จำนวน 2 ชุด

8. ทีมที่ได้รับรางวัล ต้องจัดทำไฟล์ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์นั้นๆ สำหรับการออกอากาศ

        –  นามสกุล .MXF ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1080i25 XDCAM HD 422  50Mbps, 25 fps, 16:9 Display, Audio 48.000kHz  8 Channels

9. ทุกผลงานจะต้องมีหนังสือยืนยันด้านลิขสิทธิ์ หรือเอกสารซื้อขายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ในภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตัวหนังสือที่ขึ้นในภาพยนตร์ เป็นต้น ต้องแนบมากับผลงานนั้น ๆ 

 

รางวัล

1. ประเภทมัธยมศึกษา (รวมระดับทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่า) 3 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัล Content ยอดเยี่ยม                       เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม                    เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท

2. ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) 

 • ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม    เงินทุนการศึกษา  50,000 บาท
 • รางวัล Content ยอดเยี่ยม                เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม             เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท

3. ประเภทประชาชนทั่วไป 

 • ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม   เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัล Content ยอดเยี่ยม               เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • รางวัลภาพประกอบยอดเยี่ยม            เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท

4. รางวัล Popular VOTE 1 รางวัล              เงินรางวัล 10,000 บาท

5. ทุนผลิตภาพยนตร์สั้นฯ สำหรับเด็กมัธยมและอุดมศึกษา 20 ทีม ทีมละ 5,000  บาท

 

หมายเหตุ : พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร 

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ

2. มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน

3. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์

4. เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

5. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง

6. ดำเนินตามกฎและข้อปฎิบัติของโครงการอย่างครบถ้วน คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางความคิดสร้างสรรค์     40  คะแนน

ทักษะการสื่อสาร                 30  คะแนน

การดำเนินเรื่อง                   30  คะแนน

วิธีการรับสมัครและการส่งส่งผลงาน

วิธีที่ 1 ทางไปรษณีย์ – กรอกเอกสาร และนำส่งเอกสารและ DVD ทางไปรษณีย์ 

           – ตู้ปณ. 147 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900

วิธีที่ 2 ทาง Email : shortsciencefilmthaipbs2015@gmail.com

          – กรอกเอกสารในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบลิงค์ซึ่งอัพโหลดคลิปผ่านทางเว็ปไซต์ฝากไฟล์ต่างๆ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm

                                www.shortsciencefilm.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

     ศูนย์ประสานงานโครงการ 064-139-3307 (ในวันและเวลาราชการ)

      นอกเวลาทำการติดต่อ     คุณอนันตา  โทร. 081-986-2318

                                        คุณสุกัญญา โทร. 099- 896-3610

                                        คุณณัฐรัตน์  โทร. 093-009-7456

                                        คุณธนนพวรรณ  โทร. 089-669-4661

                                             

                                        ID Line@ : @shortsciencefilm 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @