รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน           นางพเยาว์  ทองคำ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านลำภาศ

ปีการศึกษา         2554

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านสติปัญญาก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  เด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านลำภาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ   ด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 11 ชุด 2) แบบประเมินความสามารถ ด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 ทั้ง 11 ชุด ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.47/82.59 แสดงว่าชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน     สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพิจารณาจาก ค่า t   ที่คำนวณได้ แสดงว่าการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้
     นวัตกรรมชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
    สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @