โวยคู่มือสอบ “ครูสังคม” ผิดอื้อ 25 ข้อ

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายอภิชาติ ทองนุ่ม อดีตครูสังคมศึกษา เปิดเผยต่อ “มติชนออนไลน์” เกี่ยวกับการเฉลยข้อสอบในคู่มือสอบซึ่งจัดพิมพ์โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า ตนได้ทดลองทำข้อสอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พบว่าตัวเองได้คะแนนเพียง 38 คะแนน จากตะแนนเต็ม 70 คะแนน จึงเกิดความสงสัย เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์ เป็นสาขาที่เรียนจบมาโดยตรงในระดับปริญญาตรี อีกทั้งเคยทำงานเป็นครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนานเกือบ 10 ปี และในปัจจุบันก็เป็นครูสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อการกุศล ดังนั้น จึงลองเปิดคำเฉลยข้อสอบ  ซึ่งพบว่ามีความผิดพลาดอย่างมาก โดยเมื่อนับแล้ว มีอย่างน้อย 25 ใน 70 ข้อ ยังไม่รวมบางข้อที่อาจขึ้นอยู่กับการตีความ

ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อที่เฉลยผิดพลาด อาทิ

1. ข้อใดไม่ใช่การนับศักราชของไทย
เฉลย ก.พุทธศักราช ซึ่งผิดแน่นอน เพราะมีการพบพุทธศักราชในจารึก ในจดหมายเหตุ และใช้เป็นทางการแทนรัตนโกสินทร์ศกมาตั้งแต่ร.6 ข้อนี้ใกล้เคียงที่สุดควรตอบ ค.คริสต์ศักราช

2. ปีคริสต์ศักราชที่ 1 เริ่มนับตั้งแต่เหตุการณ์ใด
เฉลย ค.เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ซึ่งผิด ที่ถูกคือ เริ่มปีที่พระเยซูประสูติ

3. หากต้องการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสต์ศักราชต้องใช้เลขจำนวนใดเป็นตัวลบ
เฉลย ง.735 ซึ่งผิด ที่ถูกคือ 543

4. “ภัยธรรมชาติครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดในรอบทศวรรษ” คำว่าทศวรรษ หมายถึงระยะเวลาในข้อใด
เฉลย ข.15 ปี ซึ่งผิด ที่ถูกคือ 10 ปี

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย ง.พุทธศักราชเริ่มใช้เมื่อไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผิด เพราะ
สยามใช้พุทธศักราชเป็นทางการในสมัย ร.6 ซึ่งยังอยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ข้อนี้ต้องตอบ ข.การใช้ปีแบบรัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5

6. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยพิจารณาได้จากอะไร
เฉลย ข.การตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชน ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ก.การใช้ลายลักษณ์อักษร เพราะการจะจัดว่าดินแดนใดเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ใช้ตัวอักษรเป็นตัวแบ่ง

7. การสำรวจหาหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการสาขาใด
เฉลย ข.นักภาษาศาสตร์ ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ง.นักโบราณคดี

8. ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นประเภทลายลักษณ์อักษร
เฉลย ข. เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งผิดที่ถูกคือ ก.ศิลาจารึก

9. ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งใดที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
ตอบ ก.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ง.บ้านเชียง จ.อุดรธานี เป็นมรดกโลกเมื่อปี2535

10. กลุ่มคนในข้อใดจัดเป็นชนชั้นใช้แรงงานของสังคมสุโขทัย
เฉลย ง.พระราชวงศ์ ขุนนาง ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ก.ไพร่ ทาส จริงๆแล้วทาสในสังคมสุโขทัยเรียกว่าข้า

11. เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด
เฉลย ข.ปลายเจดีย์ประดับด้วยฉัตร ซึ่งผิด ควรตอบ ก.ยอดเจดีย์เป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเจดีย์รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยปรากฏในเมืองที่มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยเท่านั้น

12. เงินพดด้วงเลิกใช้ไปในรัชกาลใด
เฉลย ข.รัชกาลที่ 4 ซึ่งผิด ที่ถูกคือ ค. รัชกาลที่ 5 เนื่องจาก เงินพดด้วงหยุดผลิตไปในรัชกาลที่ 4 และเริ่มสั่งเครื่องจักรมาผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นใช้แทน แต่เงินพดด้วงยังถูกหมุนเวียนใช้ในท้องตลาดไม่มีการยกเลิก ในสมัยร.5ก็มิได้มีการผลิตเงินพดด้วงขึ้นใช้อีกยกเว้นเงินพดด้วงตราพระเกี้ยวที่ผลิตขึ้นเป็นที่ระลึกไม่ได้ใช้ทั่วไป จนในวันที่ 28 ตุลาคม 2447 จึงมีประกาศยกเลิกการใช้เงินพดด้วงทั้งหมด ฉะนั้นเงินพดด้วงถูกยกเลิกใน ร.5

นายอภิชาติ กล่าวว่า ที่ตนเปิดเผยในครั้งนี้ เนื่องจากห่วงใยว่าหากผู้สอบเข้าบรรจุเป็นครู จดจำคำตอบที่ผิด จะกระทบต่อแวดวงการศึกษา เนื่องจากอาจนำไปสอนนักเรียนอย่างผิดๆ ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ตนอยากวอนให้บริษัทเอกชนที่จัดทำหนังสือคู่มือต่างๆ ไม่เพียงคู่มือครูเท่านั้น โปรดเคร่งครัด ถี่ถ้วนในการเฉลยคำตอบ เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่ออนาคตของผู้สอบ ต่อผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดต่อ รวมถึงต่ออนาคตของระบบการศึกษาอีกด้วย

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @