การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ที่  14  เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
                       โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  5E

ผู้วิจัย                 นางสาวภาณิศ์กาญจน์  ชูสกุล

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 

                        โรงเรียนเทศบาล  4 วัดไชยสุรินทร์ สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

ปีที่วิจัย              2559

 

บทคัดย่อ

                        การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ที่  14  เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  5E มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่  14  เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  5E  โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีจำนวนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ     การจัดการเรียนรู้แบบ  5E  เรื่อง  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  26  คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) การวิจัยครั้งนี้เป็น   การวิจัยเชิงทดลองแบบ One  – Shot  Case  Study เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเดียว                 โดยทำการทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรม         การเรียนรู้แบบ  5E  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ     การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย   ค่าอำนาจจำแนก ค่าดัชนีความสอดคล้อง           ค่าความเชื่อมั่นและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach  alpha  coefficient)

                        ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4 วัดไชยสุรินทร์ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  5E หน่วยการเรียนรู้ ที่  14  เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.35 คิดเป็นร้อยละ 84.49 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป  จำนวน  22  คน จากนักเรียนทั้งหมด 26  คน คิดเป็นร้อยละ  84.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  2        ) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.48)

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @