เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

หัวข้อการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช

ผู้วิจัย                 วิรัตน์ จุติประภาค
ปีการศึกษา         2559

                                                บทคัดย่อ

             การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช และ
2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ านวน 294 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.893
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมโดยหาร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามงานของ
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
พบว่า โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามระดับการมี
ส่วนร่วม พบว่า 1) ระดับร่วมวางแผนตัดสินใจ 2) ระดับปฏิบัติการ 3) ระดับการรับประโยชน์ 4)
ระดับการประเมินผล พบว่า มีส่วนร่วมในระดับมากทุกระดับ

4/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @