โมเมนตัมและการชน

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ผู้ศึกษา           นายมนตรี  แก้วสำโรง

                     ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  8   ชุด  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  และ  (4)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และ การทดสอบสถิติ t-test แบบไม่อิสระจากกัน  (Dependent Samples t-test)

 

สรุปผลการศึกษา ดังนี้

              1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 82.38/82.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

              2. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

              3.  นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์  เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @