การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD
ผู้วิจัย : สุดชดาวรรณ จ าปาทอง
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์75 / 75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ
แบบ STAD เรื่อง เซต ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ
แบบ STAD เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สมมุติฐานของการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง เซต
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 60 คน จาก 2 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 32 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็น
ห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้แบ่งออกเป็นดังนี้1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่อง เซต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.43 -0.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 – 0.87
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.95 3) แบบทดสอบย่อย
ประจ าชุดการเรียน จ านวน 13 ฉบับ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวม ชุดการเรียน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีระดับคุณภาพดีมากในทุกด้าน
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
1
/E
2
) พบว่า เท่ากับ 84.54/80.52
แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 75/75
3. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6612 หมายความว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.12
4. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38
โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ
เหมะสม ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้เพิ่มขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @