รายงานการพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง               รายงานการพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพัฒนาการด้านสติปัญญา ส าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎ์บำรุง

ผู้วิจัย                นางชุลีกร จันทรโคตร
ปีที่ศึกษา           2559

                                                             บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2)พัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปและ 3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็ก
นักเรียนชายหญิงอายุระหว่าง 4 – 5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์เครือข่าย
โพนสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 โรงเรียน จ านวน 9 ห้องเรียน จ านวน 204 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กชาย-เด็กหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ ซึ่งกลุ่มประชากรมี
ความเป็นเอกพันธ์คล้ายคลึงและเหมือนกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) ชุดการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา 2) แบบทดสอบ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ 3) แบบสังเกตพัฒนาการด้านสติปัญญา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที (t-test แบบ
Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้

1. ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา มีค่าดัชนีประสิทธิภาพ (E1
/E2) เท่ากับ 82.78/87.25 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานดัชนีประสิทธิผลที่ก าหนดไว้ที่ 80/80

2. ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎี
พหุปัญญามีค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ที่มีต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 75.81 และ 71.80 ตามล าดับ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลรวมร้อยละ 73.81 ซึ่งมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานดัชนีประสิทธิผลที่ก าหนดไว้ร้อยละ 50
3. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญามีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญามีพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @